دسامبر 23, 2023

اتوبوس دربستی مدارس

اتوبوس دربستی مدارس در گذشته، دانش آموزان برای رسیدن به مدریه مسیر های طولانی را می پیمودند؛ زیرا مدارس مختلف در سطوح مختلف در هر منطقه […]