دسامبر 20, 2023

ایاب و ذهاب ادارات

ایاب و ذهاب ادارات یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار بر بازدهی شرکت ها و ادارات، حصور به موقع کارکنان و پرسنل ها است. سامانه […]